Huurovereenkomst Stalling 2021-2022

 Onderstaande overeenkomst met bijbehorende voorwaarden gaat in vanaf 1 september 2021 tot die tijd is het bestaande contract nog geldig.

 

HUUROVEREENKOMST STALLING

 

 

De ondergetekenden:

Simonse Caravanstalling Walcheren V.O.F., gevestigd aan de Geschieresweg 11 te (4363 NP) Aagtekerke, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62085778, tevens handelende onder de naam Caravanstalling Walcheren, hierna te noemen: ‘Simonse’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.A. Simonse,

 

en

 

naam      :

adres      :

postcode/woonplaats :  

telefoonnummer :

mobiel nummer  :

e-mailadres          :

 

hierna te noemen: huurder

 

in aanmerking nemende dat

 

  • Simonse in zijn stalling aan de Geschiereweg 11 te Aagtekerke, gemeente Veere (hierna: ‘de stalling’) onder de naam Simonse Caravanstalling Walcheren stallingsruimtes te huur beschikbaar stelt aan eigenaren van kampeermiddelen (caravans, vouwwagens boten, etc.)
  • partijen onder de hierna te noemen voorwaarden een huurovereenkomst zijn aangegaan voor stallingsruimte(s) in de stalling,
 

 

en verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

artikel 1 – het gehuurde, bestemming, vergoeding

 

1.1    Simonse verhuurt aan huurder en huurder huurt van Simonse een door Simonse aangewezen deel van de stalling van circa  strekkende meter; deze stallingsruimte wordt hierna aangeduid als ‘het gehuurde’. Het is de huurder bekend , dat de stalling een kas is, die hoofdzakelijk uit glas bestaat.

 

1.2    Het gehuurde zal door de huurder uitsluitend worden gebruikt als stallingsruimte voor het in 1.3 omschreven kampeermiddel (object). Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simonse een andere bestemming aan het gehuurde te geven.

 

1.3    Het door huurder te stallen object betreft, met aan- en toebehoren:

Kenteken           

Lengte

                   

1.4    Het is de huurder ten strengste verboden om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in (onder)huur of in gebruik te geven. Huurder vrijwaart Simonse voor alle schade als gevolg van eventuele (bodem)verontreiniging.

artikel 2 – duur van de overeenkomst, verlenging en/of opzegging

 2.1 

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op 1 september      2021 en eindigende op 31 augustus van het daaraanvolgende jaar. na het verstrijken van de hier genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende periodes van telkens één jaar.

2.2     Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging door huurder of door Simonse. Opzegging dient te gebeuren tegen het einde van de overeengekomen huurperiode of verlenging daarvan. Daarbij moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht worden genomen. Opzegging door Simonse kan geschieden op een termijn van een maand, indien de huurder zijn verplichtingen uit deze overeenkomst naar het redelijk oordeel van Simonse in ernstige mate schendt.

 

2.3     De opzegging moet schriftelijk geschieden.

 

2.4     Deze overeenkomst vervangt eventuele eerdere met de huurder aangegane overeenkomst(en) en treedt daarvoor in de plaats.

 

 

artikel 3 - betalingsverplichtingen

 

3.1     

De stallingsvergoeding is de huurder aan Simonse bij vooruitbetaling verschuldigd. De        stallingsvergoeding bedraagt €50,- per strekkende meter, per jaar inclusief de    BTWDe totale stallingvrgoeding bedraagt derhalve de strekkende meter prijs per jaar      inclusief de BTW vermenigvuldigt met de lengte. Simonse kan de hoogte van de                stallingsvergoeding van jaar op jaar aanpassen.

 

3.2     Indien de huurder de huur niet tijdig betaalt dan is de huurder na de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim en heeft Simonse zonder enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten op de huurder te verhalen en naar keuze van Simonse komt aan Simonse in dat geval ook een retentierecht toe.

 

3.3     In geval van niet of niet tijdige betaling van de in rekening gebrachte huursom is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd doch met een minimum van € 50,--.

 

 

artikel 4 – leveringen en diensten

 

4.1     De huurovereenkomst betreft uitsluitend de mogelijkheid van onverwarmde stalling van kampeermiddelen. De huurder is gehouden het te stallen object te beschermen tegen vorst of andere weersinvloeden.

 

4.2     Simonse zal ook geen elektriciteit leveren.


artikel 5 – overige voorwaarden en condities

 

5.1    De overeenkomst komt tot stand nadat deze door de huurder en Simonse is ondertekend.

 

5.2    Indien lopende de duur van de huurovereenkomst geen gebruik wordt gemaakt van de stalling dan vindt geen restitutie plaats van de door huurder betaalde huur.

 

5.3     Simonse heeft het recht de huur te verhogen na afloop van het eerste jaar, en zo telkens na afloop van de daaropvolgende jaren. Uiterlijk twee maanden voor de afloop van het stallingsjaar wordt de gewijzigde huurprijs door Simonse aan de huurder medegedeeld (per e-mail of per brief).

 

5.4     Indien de huurder een ander object dan het in art. 1.3 genoemde in het gehuurde wil plaatsen dan moet de huurder de nieuwe objectgegevens (afmetingen) eerst doorgeven aan Simonse zodat de huurvergoeding opnieuw kan worden berekend. Simonse behoudt zich het recht voor om stalling van een ander object te weigeren.

 

5.5     Het gestalde object kan per jaar tweemaal kosteloos worden opgehaald en tweemaal gebracht door de huurder mits twee werkdagen van tevoren telefonisch wordt aangekondigd dat het object zal worden neergezet of opgehaald (0118 – 56 26 58) of via e-mail.

 

5.7    Per keer dat het gestalde object extra wordt opgehaald of gebracht zal telkens een bedrag van € 15,-- inclusief BTW door de huurder verschuldigd zijn.


 

5.8     Het gestalde object zal door Simonse aan derden worden afgegeven indien sprake is van expliciete schriftelijke toestemming van de huurder waarbij deze derde zich steeds moet kunnen legitimeren.

 

5.9    Het bedrijf is op zondag en andere feestdagen gesloten. De stalling is dicht van 15 november tot 15 maart, tenzij anders schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

 

5.10   De huurder is gehouden alle aanwijzingen van Simonse op te volgen bij het plaatsen van het object in de gehuurde ruimte. Het plaatsen van het object in de stallingsruimte neemt Simonse op zich.

 

5.11   Op het object moeten naam, adres en telefoonnummer van de huurder zijn vermeld.

 

5.12   De huurder mag geen gas(flessen), olie- of benzine- of andere brandstofreservoirs of andere gevaarlijke stoffen dan wel zaken die aan bederf onderhevig zijn in, aan of bij het object aanwezig hebben. Bij overtreding van dit verbod is huurder aan verhuurder een niet voor matiging vatbare boete van € 500,-- verschuldigd. Bovendien zullen alle kosten (waaronder ook schade aan objecten van derden die hieruit voortkomen voor de rekening van de huurder komen. Huurder voorkomt dus iedere vorm van verontreiniging van het gehuurde.

 

5.13  Huurder is verplicht om Simonse of diens gemachtigde toegang tot het object te verschaffen door een sleutel te geven om te kunnen controleren of deze regels worden nageleefd en huurder zal zich houden aan eventuele lokale verordeningen.

 

5.14   Huurder mag alleen met toestemming van Simonse de stallingsruimte betreden.

  

5.15   Het is niet toegestaan om aan het object wielklemmen en/of koppelingssloten aan te brengen of werkzaamheden aan het object uit te voeren. Het is tevens verboden om in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het object uit te (laten) voeren.

 

5.16   Ieder gebruik van open vuur is ten strengste verboden. Het is dus verboden te roken in de stalling.

 

5.17   Simonse heeft het recht gedurende de stallingsperiode het gestalde object zonder overleg met de huurder (tijdelijk) te verplaatsen in en buiten de stalling.

 

5.18   De wettelijke bepalingen van bewaarneming (art 7:600 ev BW) zijn op deze                  overeenkomst niet van toepassing en worden voor zover nodig uitgesloten.

 

artikel 6 – uitsluiting van aansprakelijkheid en verzekering

 

6.1     Simonse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door welke oorzaak dan ook aan personen of zaken van huurder als gevolg van verlies of diefstal of beschadiging van het gestalde object. Het stallen van het object inclusief het betreden van het terrein is op eigen risico. Iedere eventuele aansprakelijkheid hoe ook genaamd van Simonse jegens de huurder is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en voor zover dat anders zou zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van 1 jaarhuur. De huurder is aansprakelijk voor alle schade/letsel ontstaan door toedoen of nalatigheid van hemzelf, gezinsleden of gasten.

 

6.2    Simonse is niet verzekerd voor enige schade aan het object en behoeft dat ook niet te zijn. Huurder dient het object zelf WA en Casco te verzekeren waarbij iedere vorm van regres jegens Simonse moet zijn uitgesloten.

 

6.3   Indien Simonse in opdracht van de huurder het object verplaatst of vervoert naar elders (bijv. camping) dan is ook dat vervoer niet door Simonse verzekerd en gebeurt dit vervoer voor eigen rekening en risico. De tarieven voor vervoer zijn afhankelijk van de afstand tussen de €20,- en €30,- kosten

 

artikel 7 – toepasselijk recht/geschillen

 

7.1    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter te Middelburg.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Aagtekerke

 

Datum ………………………………….

 


Simonse Caravanstalling Walcheren V.O.F.                                         naam huurder

 

C.A. Simons of namens deze