Stallingsvoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Caravanstalling Walcheren als stallinghouder optreedt. Bewaargever is een ieder die enig object stalt bij Caravanstalling Walcheren. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De stallingovereenkomst tussen stallinghouder en bewaargever komt tot stand bij het ondertekenen van het stallingscontract waarbij bewaargever een exemplaar van de onderhavige voorwaarden heeft ontvangen en verklaart bekend en akkoord te zijn met de stallingsvoorwaarden.


Stalling
De stallinghouder verbindt zich tegenover de bewaargever om tegen betaling het te stallen object te bewaren in de stallingruimte staande en gelegen aan de Geschieresweg 11 te Aagtekerke en het object na afloop van de stallingperiode indien en voor zover de hieraan verbonden kosten geheel zijn voldaan te retourneren aan bewaargever.


Stallingperiode
Het stallingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
In de winterperiode zullen er geen caravanbewegingen plaats vinden (15 november tot 15 maart).
De stallingovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van een jaar en kan door zowel de stallinghouder als bewaargever, uiterlijk twee maanden voor de afloop van het lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor de duur van een jaar. Tussentijds is deze overeenkomst behoudens onvoorziene omstandigheden niet opzegbaar.

Prijs en betaling
Bewaargever is aan de stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten op de bewaargever te verhalen. Er vindt geen restitutie plaats van de stallingvergoeding indien tijdens de duur van de overeenkomst geen gebruik gemaakt wordt van de stalling. Verhogingen van de stallingvergoeding zijn slechts mogelijk per verlengingsdatum en zullen uiterlijk twee maanden voor de afloop van het stallingsjaar schriftelijk door stallinghouder aan bewaargever kenbaar worden gemaakt. Bij (tussentijdse) vervanging van het gestalde object, dienen de nieuwe objectgegevens (ondermeer afmetingen) te worden doorgegeven aan de stallinghouder. Indien de nieuwe afmetingen groter zijn zal een aanvullende stallingsvergoeding in rekening worden gebracht;bij kleinere afmetingen vindt geen restitutie plaats. Stallinghouder behoudt zich het recht voor om stalling van een vervangend object te weigeren.


Ophalen, terugbrengen
Het gestalde object kan tweemaal per stallings jaar kostenloos worden opgehaald en gebracht door eigenaar. Bewaargever dient hiervoor twee werkdagen van tevoren met stallinghouder per telefoon 0118-562658. Per keer dat het gestalde
object extra wordt opgehaald, zal per keer (1 keer halen of1 keer brengen) een bedrag van EUR 17,50,- inclusief BTW verschuldigd zijn, contant te betalen bij ophalen. Het object wordt door stallingshouder nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de bewaargever. Bewaargever of diens gemachtigde dienen zich bij ophalen telkens te kunnen legitimeren. Openingstijden van de stalling is alleen op afspraak.  Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten.


Stallen
De bewaargever zet bij het brengen van het object deze op een door stallingshouder aan te wijzen plaats, zichtbaar voorzien van naam, adres en telefoonnummer van bewaargever. De stallingshouder zet het object in de stallingsruimte. Het is de bewaargever tijdens de stallingsperiode uitdrukkelijk verboden om gas (flessen), olie-of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen/zaken, danwel stoffen/zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, of aan het object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van genoemde stoffen/zaken is bewaargever volledig aansprakelijk. Dit geldt ook voor de bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie etc. Bewaargever is verplicht stallinghouder of diens gemachtigde toegang tot het object te verschaffen teneinde nakoming van de hier genoemde veiligheidsvoorschriften te controleren. Bewaargever dient er aan te denken om anti-vries in de auto te doen; de stalling is niet verwarmd. Het is bewaargever niet toegestaan om zich zonder toestemming van de stallingshouder binnen de stallingsruimte te begeven; in de stalling zonder toestemming aan het object wielklemmen en/of koppelingssloten te plaatsen; werkzaamheden aan het object uit te voeren; de stallingsplaats aan derden al of niet tegen vergoeding geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven; gebruik te maken van open vuur. De stallingshouder heeft het recht gedurende de stallingsperiode het gestalde object te verplaatsen. Dit geldt ook voor campers . Derhalve dienen campers altijd te starten en dient een (kopie) sleutel in het bezit te zijn van de stallingshouder.

Aansprakelijkheid en verzekering
Het stallen door bewaargever van het object bij de stallinghouder geschiedt geheel voor risico van bewaargever. Het gestalde is niet verzekerd tegen welke schade of oorzaak dan ook, aan personen of zaken van bewaargever toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van bewaargever toegebracht, die voortvloeit uit mogelijke gebreken aan het gebouw waarin het object is gestald. Bewaargever dient het object tenminste WA en Casco te verzekeren te hebben en hiervan schriftelijk bewijs te overleggen.


Niet of niet tijdig betalen
Indien bewaargever niet betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft de stallingshouder zonder enige ingebrekestelling, het recht de bewaargever voor het gehele verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen op de huurder worden verhaald. De stallingshouder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door bewaargever is voldaan.


Geschillen
Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Middelburg.