Stallingscontract

Ondergetekenden,

Caravanstalling Walcheren, gevestigd aan de Geschieresweg 11, 4363 NP Aagtekerke, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door C.A.Simonse , hierna te noemen "stallinghouder” en


Naam : ......................................................

Adres : ......................................................

Postcode : ................................................

Plaats : .....................................................

Telefoon :...................................................

GSM : ........................................................

E-mail : .....................................................


Soort object : ..............................................

Aan- en toebehoren : .................................

Kentekennummer :  ....................................

Chassisnummer : .......................................

Polisnummer verzekering: .......................…

Verzekeringsmaatschappij .....................…

Rijbewijsnummer : .......................................

Gevaarlijke stoffen? O Ja O Nee

hierna te noemen "bewaargever” verklaren deze stallingovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen en voorwaarden:
 

 

 

 

 

 

 

 

Stallingperiode
Op ..............................................(dag / maand / jaar) wordt bovengenoemd te stallen object voor rekening en risico van bewaargever gestald op een door stallinghouder te bepalen plaats. Het stallingsjaar loopt van 1 september tot en met 1 september volgend jaar en vangt aan op de dag waarop u bij Caravanstalling Walcheren een stallingplaats reserveert. Bewaargever heeft object zichtbaar voorzien van naam, adres en telefoonnummer. De stalling wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar. Na afloop van deze periode wordt het stallingcontract, tenzij tijdig en schriftelijk opgezegd, stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.Stallingvergoeding
De totale lengte van bovengenoemd object bedraagt ................meter. Totale breedte .................meter. De stallingvergoeding die bewaargever bij vooruitbetaling verschuldigd is aan stallinghouder bedraagt €44,- per strekkende meter, per jaar incl. BTW. Totaal EUR ................. per jaar incl. BTW.Stallingvoorwaarden
Op deze overeenkomst zijn algemene stallingvoorwaarden van toepassing; bewaargever verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid van genoemde voorwaarden.Ondertekening

Plaats : ............................................

Datum : ...........................................Handtekening stallinghouder

 

 

Handtekening bewaargever